Het is vandaag:
 
Ouderbijdrage, excursies en Cambridge Engels

 Kostenraming voor de ouders van de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium

 

 

 

Om duidelijkheid te geven over de te maken kosten in de periode dat uw kind op onze school zit, vindt u hierbij een overzicht.

 

In dit overzicht wordt onderscheid gemaakt in een aantal (sub-)categorieën:

 

  A.  Kosten voor boeken en overige leermiddelen

  B.   Kosten die niet vergoed worden door het Ministerie van Onderwijs

   

  1. Kosten voor jaarlijks terugkerende activiteiten en materialen die per leerling in rekening worden gebracht (de vrijwillige ouderbijdrage)

  2. Kosten voor reizen en excursies

  3. Kosten voor niet verplichte lesonderdelen en kosten overige activiteiten

    

   Ad A Boeken en overige leermiddelen 

   Naast de boeken die door de school betaald worden, vallen verbruiksmateriaal, tekenpapier, techniekmateriaal, aan te schaffen boekjes, ICT dat in de vakken wordt toegepast en een groot gedeelte van de kopieerkosten onder lesmateriaal en ook deze middelen worden door de school betaald.

   Uitzonderingen zijn algemene leermiddelen die meerdere jaren gebruikt kunnen worden. Het gaat dan om: atlas, woordenboeken, rekenmachine, sportkleding, agenda, etc. Deze algemene leermiddelen dient u zelf aan te schaffen. In het geval dat dat via school kan, krijgt u daar bericht over.

    

   Ad B 1 Kosten voor schoolbrede en jaarlaagspecifieke activiteiten en materialen die per leerling in rekening worden gebracht (de vrijwillige ouderbijdrage)

   De geschatte kosten voor proefwerkpapier, schoolgids, schoolongevallenverzekering, gebruik van internet en algemene ICT-voorzieningen, tekenmateriaal, deelname aan sport- en andere activiteiten etc. moeten door de ouders betaald worden. In het gevraagde voorschot zit ook de bijdrage voor de oudervereniging, het gebruik van een kluisje en het cultureel fonds. Daarvoor kent de school het volgende systeem.

   Aan het begin van het schooljaar betaalt u een voorschot voor de werkelijk te maken kosten. Dit voorschot is het totaal van alle kosten voor de zaken die hierboven genoemd zijn voor het leerjaar waarin uw kind zit. De hoogte van het voorschot is afhankelijk van het leerjaar. 

   Aan het einde van ieder schooljaar of het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een specificatie van de werkelijk gemaakte kosten. Een overschot leidt tot een vermindering van het voorschot in het volgende leerjaar, bij een tekort zal het voorschot met dit bedrag worden vermeerderd. Dit systeem wordt in de wandelgangen ook wel de verrekenpot genoemd.

    

   Ad B 2 Kosten voor reizen en excursies

   Voor de reizen en excursies waaraan alle leerlingen deelnemen betalen de ouders gedurende 6 jaar jaarlijks een bedrag dat het jaargemiddelde is van alle kosten voor excursies over de hele schooltijd van uw kind. Dit is een spaarsysteem. Door in alle jaren het zelfde bedrag in rekening te brengen weet u wat u kunt verwachten. Dit bedrag kan, indien gewenst, in termijnen worden betaald. Per leerling worden inkomsten en uitgaven bijgehouden, de school geeft jaarlijks per leerling een overzicht. Als de leerling de school verlaat, wordt een eindafrekening gemaakt. Standaard wordt deze eindafrekening verwerkt in de laatste jaarlijkse termijn in klas 6. Indien een leerling tussentijds de school verlaat, gebeurt de eindafrekening bij het verlaten van de school. Bij grote afwijkingen van het afgesproken voorschot (bijv. bij vervallen of invoeren van een meerdaagse reis), zal de school een bedrag terugstorten of om aanvullende betaling vragen. Indien een leerling doubleert wordt de hoogte van de jaarlijkse bijdrage aangepast aan de gewijzigde situatie.

   De hoogte van de jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van het jaar waarin de leerling gestart is in klas 1.

   Ad B 3 Kosten voor niet verplichte lesonderdelen

   De leerlingen die Cambridge Engels volgen krijgen per week 2 uur extra les. Voor deze extra lessen betalen de ouders een verplichte bijdrage. Deze lessen worden apart gefactureerd.

   (Ook bijvoorbeeld de lessen Spaans dienen apart te worden betaald.)

    

   Kosten

    

   B 1 Kosten voor schoolbrede en jaarlaagspecifieke activiteiten en materialen die per leerling in rekening worden gebracht (de vrijwillige ouderbijdrage)

    

   In het voorschot voor de verrekenpot zijn de volgende zaken voor alle leerlingen opgenomen:

   Voor klas 1 t/m 6: bijdrage voor oudervereniging, culturele fonds, huur kluisje, proefwerkpapier, schoolgids, schoolongevallenverzekering, gebruik van internet en algemene ICT-voorzieningen.

   De kosten specifiek per leerjaar zijn een indicatie.

    

   

  Klas

  Voorschot voor alle jaren

  Specifiek per leerjaar

  Totaal

  1

  € 75,-

  € 45,- (tekendoos, borg kluisje, wiskundewedstrijd)

  € 120,-

  2

  € 75,-

  € 5,-  (aanvulling tekendoos)

  € 80,-

  3

  € 75,-

  € 10,- (Pugna)

  € 85,-

  4

  € 75,-

   

  € 75,-

  5

  € 75,-

  € 45,- (Sportoriëntatie LO)

  € 120,-

  6

  € 75,-

   

  € 75,-


   

   

   

  B 2 Kosten voor reizen en excursies

   

  Deze bedragen kunt u op de website vinden per cohortjaar (=jaar waarin de leerlingen gestart is in klas 1).

   

   

   

  B 3 Kosten voor niet verplichte lesonderdelen

   

  Bijdrage Cambridge

   

  Vanaf klas 2 komt er voor de leerlingen die Cambridge kiezen een jaarlijkse bijdrage voor de lessen van € 240,-. Daarnaast dient ook het examengeld voor het FCE in klas 3 en het CAE of CPE in klas 5. Dit bedrag wordt apart gefactureerd.

   

   

   

  Kosten overige activiteiten

   

  De kosten voor overige activiteiten worden via een aparte factuur in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet vooraf te specificeren.

   

   

   

  Wijze van factureren

   

  Met ingang van juli 2017 werken wij voor de facturering met het programma Wis Collect.

   

  Dit is een digitaal systeem waarin ouders een mail ontvangen, om via die mail in te loggen in het systeem van Wis Collect. Binnen dat systeem zijn alle facturen voor uw zoon(s)/dochter(s) zichtbaar zowel de nieuwe facturen als de reeds voldane facturen. Betaling kan binnen dit systeem o.a. via IDeal.

   

  Voor een demofilm voor ouders over dit systeem, zie de volgende website:

   

  http://www.wis.nl/ouders

   

   

   

  Mocht de bijdrage voor hierboven genoemde kosten om financiële reden een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met de directie.

   

   

   

   

  Hieronder vindt u de verschillende bedragen per cohortjaar.

  Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2011
  Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2012
  Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2013
  Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2014
  Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2015

  Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2016

  Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2017

  Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2018

  Ouderbijdrage Stedelijk Gymnasium Breda cohortjaar 2019


  Inloggen
  StandaardMagister inlog

  Inloggen

  Hier inloggen!