Het is vandaag:
 
Wat doet de oudervereniging

Het Stedelijk Gymnasium vindt contacten met de ouders van groot belang. Niet alleen door de mentoren wordt een goede band met de ouders onderhouden, maar het werk van de school wordt ook door een goed functionerende Oudervereniging op velerlei gebied ondersteund.
De vereniging heeft ten doel de belangen van de ouders inzake de school te behartigen, en goed gymnasiaal onderwijs in Breda in het algemeen, en binnen het Stedelijk Gymnasium in het bijzonder te bevorderen. Het spreekt voor zich dat de belangen van de leerlingen daarbij een centrale plaats innemen.

Zo’n vijf keer per jaar vergadert het bestuur met de rector. Daarbij komen diverse onderwerpen aan de orde: huisvesting, veiligheid in en rondom school, schoolreizen, onderwijskundige  ontwikkelingen die op stapel staan, maar ook meer beschouwelijke onderwerpen als: welke ambities zou je als Stedelijke Gymnasium Breda moeten hebben op het gebied van onderwijs, van perspectieven voor je leerlingen en van faciliteiten op diverse terreinen? Of: hoe sta je er in vergelijking met andere middelbare scholen in Breda voor? Ook probeert het bestuur, dat daarbij nadrukkelijk als aanspreekpunt mag worden beschouwd, algemeen en in breder verband levende vragen van ouders naar de schoolleiding te vertalen.

De vereniging ziet het kweken van belangstelling bij ouders en het bieden van een platform om met andere ouders, en eventueel met leerlingen, te discussiëren over problemen en vragen die bij ouders leven, als een van de middelen om haar doel te bereiken. In dat kader wordt met zekere regelmaat een thema-avond georganiseerd, bij voorkeur gekoppeld aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gebruik van alcohol en andere genotsmiddelen, de vraag wat leerlingen/ouders van de school mogen verwachten en de school op haar beurt van ouders/leerlingen, of het gebruik van social media.

Van meer praktisch belang is dat de vereniging bij verschillende gelegenheden ‘helpende handjes’ biedt. Dat gebeurt onder meer tijdens en rondom de uitreiking van de einddiploma’s en tijdens de jaarlijkse open dag voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool. Daarnaast kan gedacht worden aan financiële bijdragen die de vereniging levert aan verschillende activiteiten door en ten behoeve van leerlingen die niet of niet geheel door de school bekostigd worden, aan een blijk van attentie voor onderwijzend en ondersteunend personeel op feestelijke, maar ook op droeviger momenten, en aan ‘speciale projecten’, zoals nieuwe digiborden in de gangen op school waar allerlei praktische informatie voor leerlingen op staat. 

In voorkomend geval kunt u contact opnemen met het bestuur van de vereniging via het e-mailadres oudervereniging@gymnasiumbreda.nl